QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THCS MỸ PHÚC NĂM HỌC 2019 – 2020

Tháng Mười 19, 2019 2:08 chiều
PHÒNG GD-ĐT MỸ LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỸ PHÚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mỹ Phúc,  ngày 18 tháng 10  năm 2019

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THCS MỸ PHÚC

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

– Căn cứ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng bộ GD và ĐT;

    – Căn cứ vào pháp lệnh công chức nhà nước;

    – Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động trong cơ quan hành chính Nhà nước và Đơn vị sự nghiệp công lập; thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

 – Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01/03/2000 của Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT về việc ban hành “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường”;

    – Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của nhà trường,

      Trường THCS Mỹ Phúc sau khi họp bàn, đi đến thống nhất về quy chế làm việc như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG

 

ĐIỀU 1. Phát huy tinh thần làm chủ tập thể, nêu cao sự phê bình và tự phê bình nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết trong trường, đảm bảo tính tổ chức kỷ luật, đề cao tính chủ động sáng tạo trong công tác của tập thể cũng như của cá nhân để không ngừng nâng cao chất lượng  hoạt động của đơn vị.

ĐIỀU 2. Tổ chức lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo đúng tinh thần chỉ thị số 30/CT-TW và quy định số 04/2000/BGDĐT.

ĐIỀU 3. Mọi hoạt động và việc làm của tập thể nhà trường đều phải thực hiện theo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thiểu số phải phục tùng đa số, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, cá nhân phải phục tùng tổ chức.

   ĐIỀU 4. Tập thể đơn vị phải tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, trực tiếp tham gia đống góp ý kiến với tinh thần khách quan và xây dựng với BGH. Lãnh đạo và các thành viên trong đơn vị không được làm điều gì trái với nghị quyết của cấp trên.

CHƯƠNG II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ, BAN GIÁM HIỆU

VÀ TỪNG CÁ NHÂN TRONG ĐƠN VỊ

  ĐIỀU 5. Trách nhiệm của tập thể nhà trường

– Nhà trường phải làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị trong đội ngũ giáo viên và học sinh, xây dựng tinh thần làm chủ tập thể, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Tuyên truyền để mọi người hiểu và chấp hành đầy đủ đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước.

– Nắm được tâm tư, nguyện vọng của giáo viên, giải quyết kịp thời từ cơ sở và báo cáo với cấp trên theo nguyên tắc tổ chức.

– Chống tư tưởng làm việc trái với đường lối chính sách của Đảng và nhà nước; tư tưởng cục bộ, bè phái trong nội bộ.

ĐIỀU 6. Đối với các đoàn thể:

– Các tổ chức đoàn thể trong trường chịu sự quản lý và lãnh đạo của chi bộ và BGH nhà trường. Người đứng đầu các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức các thành viên trong tổ chức của mình thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao đồng thời phối hợp cùng Ban giám hiệu nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm học.

– Nhà trường có trách nhiệm xây dựng các đoàn thể vững mạnh, luôn luôn quan tâm xây dựng các phong trào, các hoạt động của đoàn thể.Giúp đỡ các đoàn thể hoạt động có hiệu quả thiết thực.

ĐIỀU 7. Công tác xây dựng tập thể đơn vị.

– Hàng tháng, nhà trường có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết các chỉ thị và hướng dẫn của cấp trên. Tổ chức họp hội đồng để kiểm điểmđánh giá việc tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp trên và những nhiệm vụ cụ thể của đơn vị trong tháng trước; bàn phương hướng và đề ra các giải pháp để thực hiện nhiêm vụ tháng .

 ĐIỀU 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng nhà trường:

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học.

– Tổ chức bộ máy của trường, thành lập và cử các tổ trưởng chuyên môn, thành lập và cử chủ tịch các hội đồng trong nhà trường.

– Phâncông, quản lý, kiểm tra công tác của giáo viên; đề nghị với trưởng phòng GD-ĐT về quyết định điều động thuyên chuyển, khen thưởng và thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của nhà nước.

– Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.

– Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.

– Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh.

– Được dự các lớp tập huấn về chính trị, chuyên môn quản lý trường học. Được hưởng các quyền lợi của hiệu trưởng theo quy định.

ĐIỀU 9. Phó hiệu trưởng.

Phó hiệu trưởng là người giúp việc cho hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

– Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng những công việc được phân công.

– Cùng hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động có liên quan của nhà trường.

– Thay mặt hiệu trưởng điều hành nhà trường khi được uỷ quyền.

– Được dự các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ quản lý; được hưởng các quyền lợi của phó hiệu trưởng theo quy định.

ĐIỀU 10. Nhiệm vụ của giáo viên.

– Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình, soạn bài đầy đủ, kiểm tra và đánh giá đúng quy định; thực hiện đúng nội quy nhà trường , tích cực tham gia các hoạt động giáo dục do nhà trường và tổ chuyên môn tổ chức.

– Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.

– Giữ gìn phẩm chất, uy tín nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, yêu thương tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh; không được xúc phạm đến thân thể và danh dự của học sinh.

– Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật, các quyết định của hiệu trưởng, nhận nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra của hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

– Tích cực rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

– Phối hợp với các tổ chức trong trường cũng như ngoài xã hội trong công tác giáo dục học sinh.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 11. Quyền của giáo viên

– Được nhà trường tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.

– Được hưởng mọi quyền lợi vật chất và tinh thần và được chăm sóc sức khoẻ theo quy định.

– Được trực tiếp hoạc thông qua tổ chức của mình tham gia quản lý nhà trường.

– Được hưởng nguyên lương và phụ cấp theo quy định khi được cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

 

                                                     CHƯƠNG III

                                      CHẾ ĐỘ HỘI HỌP VÀ BÁO CÁO

ĐIỀU 12.

– Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo với cấp trên về công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị mình theo đúng quy định về nội dung và thời gian nộp báo cáo.

– Hàng tháng tổ chức họp hội đồng để kịp thời triển khai công tác trong tháng.

– Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên phải tham gia dự họp đầy đủ. Trong trường hợp đặc biệt phải nghỉ thì phải có giấy xin phếp và được sự đồng ý của BGH nhà trường.                                                   

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 13.

– Tất cả mọi thành viên trong nhà trường đều phải có trách nhiệm thực hiện quy chế này. Người nào làm tốt sẽ được động viên kịp thời, người nào làm không tốt sẽ tuỳ theo mức độ mà xử lý kỷ luật.

– Quy chế này đã được thông qua trước tập thể nhà trường và được mọi thành viên nhất trí thực hiện.

 

           T/M CÔNG ĐOÀN                                          T/M NHÀ TRƯỜNG

    CHỦ TỊCH                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Thị Duyên                                            Vũ Thúy Hồng